Us Tähti - If Stjärnan

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Säännöt - Stadgar

TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Idrottsföreningen Stjärnan rf / Urheiluseura Tähti ry ja sen kotipaikka on Pernajan kunta Etelä-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu lokakuun 14. päivänä 1934 ja rekisteriin merkitty joulukuun 4. päivänä 1934.

Seuran kielet ovat ruotsi ja suomi.

Seuran toiminta-alueena on Itä-Uusimaa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1.Tarjoaa jäsenilleen

*kilpailutoimintaa
*koulutustoimintaa
 
*valmennus- ja harjoitustoimintaa

*nuorisotoimintaa

*tiedotus- ja suhdetoimintaa
*kuntoliikuntaa

*muuta samantapaista toimintaa, jonka tavoitteet ovat yksilön fyysinen ja henkinen vire.

2. Kiinnittää ehdotuksilla, hakemuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

*ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
*hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeushenkilön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäseniltä ei peritä mitään maksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-10. muuta varsinaista jäsentä sekä 6-10 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta

*jäsenille postitetuilla kirjeillä tai

*sanomalehti-ilmoituksella tai
*Agricolahallin ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

6. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

STADGAR

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Idrottsföreningen Stjärnan rf/Urheiluseura Tähti ry och dess hemort är Pernå kommun i Södra Finlands län.

Föreningen grundades 14 oktober 1934 och registrerades 4 december 1934.

Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningen är verksam i Östra Nyland.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja idrottsintresset inom föreningens verksamhetsområde genom att uppmuntra så många föreningsmedlemmar som möjligt att utöva motions-, tävlings- eller elitidrott enligt medlemmarnas förutsättningar och behov.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

1. erbjuda medlemmarna

*tävlingsverksamhet

*utbildning
*träningsverksamhet

*ungdomsverksamhet

*informations- och PR-verksamhet

*motionsidrott

*annan likartad verksamhet som främjar individens fysiska och psykiska välbefinnande.

2. med hjälp av förslag, ansökningar och initiativ uppmärksamgöra myndigheter och andra sammanslutningar inom verksamhetsområdet samt sträva efter att på eget initiativ utveckla idrotten och skaffa och sköta sådana träningsplatser och sådan utrustning som behövs.

3. utöva publikationsverksamhet.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen

*ta emot donationer och testamenteringar, äga fastigheter som behövs för verksamheten och

*skaffa resurser genom att arrangera nöjes- och dansevenemang, insamlingar och lotterier, utöva förlags- och kopieringsverksamhet samt logi- och restaurangverksamhet och utan att eftersträva ekonomisk vinst förmedla idrottsutrustning och idrottskläder till sina medlemmar.

3. Medlemmar

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli ordinarie medlem i föreningen.

förslag av styrelsen kan föreningens möte besluta att som hedersmedlem godkänna en person som på ett betydande sätt har främjat föreningens verksamhet. Hedersmedlemskapet är livslångt.

Föreningens styrelse kan som stödjande medlem godkänna en fysisk eller juridisk person som stödjer föreningens verksamhet genom att erlägga en årlig avgift eller en engångsavgift för stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har yttranderätt, men saknar rösträtt vid föreningens möten.

4. Utträde och uteslutning av medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han eller hon genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utanför föreningen avsevärt har skadat föreningen eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifter

Höstmötet beslutar om storleken på den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna.

Hos hedersmedlemmar uppbärs inga avgifter.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av en ordförande och 6–10 andra ordinarie medlemmar samt 6–10 ersättare som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Ordföranden och styrelsemedlemmarna väljs för en period på två år. Hälften av styrelsemedlemmarna och ersättarna står i turen att avgå varje år.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom sig eller utifrån en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om ordföranden har förhinder på kallelse av vice ordföranden, då dessa anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna skall ge ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls i januari–maj och föreningens höstmöte i september–december på den dag styrelsen fastställer.

Extra möten hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dygn från den tidpunkt då kravet på ett möte framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller den åsikt som fått understöd av mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte något annat bestäms i stadgarna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Sammankallande av föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dygn före mötet genom

*ett kallelsebrev till varje medlem eller

*en annons i tidningen eller
*ett meddelande på Agricolahallens anslagstavla.

11. Ordinarie möten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. behandling av övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. föreningens idrottsgrenar för följande verksamhetsperiod fastställs

6. medlemskap i andra organisationer och sammanslutningar fastställs

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek under följande kalenderår fastställs

8. val av styrelseordförande vartannat år

9. val av övriga styrelsemedlemmar och deras ersättare i stället för dem som står i turen att avgå

10. val av en eller två revisorer och revisorssuppleanter

11. behandling av övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen tre veckor före mötet.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall anges i möteskallelsen.

Om föreningen upplöser sig används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på det sätt som bestäms av det möte som beslutar om upplösningen. Om föreningen upplöses används tillgångarna för samma ändamål.

 

You are here: